Chủ đề tháng 5 tại "Ngôi nhà chung": Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 5 với chủ đề “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.