Đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026: Nội lực và uy tín quốc tế

Hoạt động văn hóa đối ngoại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt đầu ngay từ sau ngày giành được độc lập 2/9/1945. Cho đến nay đã có quá trình 77 năm, có hai thời kỳ: Văn hóa đối ngoại trong kháng chiến (1945-1975) và văn hóa đối ngoại trong thời bình (1975-2022). Mỗi thời kỳ có những khó khăn và thuận lợi khác nhau.