Tăng sự hấp dẫn của các chương trình du lịch di sản thông qua việc giao lưu với già làng trưởng bản

Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, đối với ngành du lịch, các giá trị văn hóa đặc sắc trong đời sống, văn hóa, tín ngưỡng chiến khu Việt Bắc đã và đang trở thành một nguồn lực to lớn để khai thác phát triển du lịch, đóng góp vào công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, từ đó phát triển kinh tế - xã hội đồng bào các dân tộc miền núi tại các địa phương này.