Thủ tướng Chính phủ: Bảo đảm các lễ hội diễn ra văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu quả công tác quản lý tốt lễ hội, bảo đảm văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.