Đội ngũ hầu đồng qua nghiên cứu của Phạm Việt Long

Trong bài viết được trích từ sách "Tín ngưỡng thờ Mẫu - Từ góc nhìn văn hóa" của Phạm Việt Long, tác giả đã có những nhận định sâu sắc và toàn diện về đội ngũ hầu đồng, những người nòng cốt của tín ngưỡng thờ Mẫu.