Bàn về chính sách đầu tư cho hoạt động bảo tồn di sản văn hoá

Để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thấm sâu vào mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt trong hoạt động bảo tồn di sản văn hoá (DSVH), điều kiện tiên quyết đặt ra là phải nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước, đồng thời phải tăng cường đầu tư nguồn lực trong đó có nguồn đầu tư công (ngân sách nhà nước) cho phát triển văn hoá và bảo tồn DSVH.