Xem người Mông ở Nghệ An ăn giỗ họ

Với người Mông ở Nghệ An, mỗi dòng họ đều có ngày giỗ riêng và được tổ chức vào những thời điểm khác nhau. Lễ này cũng gọi là cúng họ hoặc tết họ.