Bảo tồn di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch

12/06/2015 16:19

Theo dõi trên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 2006/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc triển khai Quy hoạch tổng thể bảo tồn di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch.

Sau khi nhận được Công văn đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc thẩm định, thỏa thuận Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương là Di tích quốc gia đặc biệt và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn gắn với phát triển du lịch tại Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Điều 6 và Điều 25 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP), đối với các di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt chỉ thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (gọi chung là quy hoạch tổng thể di tích) và có thể lập dự án thành phần sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt mà không phải qua bước quy hoạch chi tiết; đồng thời, các quy hoạch được phê duyệt trước ngày Nghị định số 70/2012/NĐ- CP có hiệu lực thì không phải trình duyệt lại quy hoạch.

Do đó, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương hướng dẫn các cơ quan liên quan triến khai các dự án thành phần thuộc nội dung Quy hoạch tống thế di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các bước tiếp theo của Quy hoạch tổng thể di tích theo quy định.

Theo quyết định của Thủ tướng, có 4 nhóm dự án nằm trong quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích này. Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo di tích xác định 3 khu vực trọng tâm là: Côn Sơn, Kiếp Bạc và Phượng Hoàng.

Nhóm xây dựng một số các di tích mới bao gồm: Biểu tượng Thiền phái Trúc Lâm trên đỉnh núi Côn Sơn, tháp chuông trên đỉnh Ngũ Nhạc, tượng đài chiến thắng trên đỉnh núi Trán Rồng và Nhà truyền thống giáo dục tại núi Phượng Hoàng.

Nhóm dự án thứ 3 là xây dựng các công trình có liên quan đến việc bảo vệ khu di tích, phục vụ lễ hội và phát triển du lịch, dịch vụ.

Nhóm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: cải tạo, nâng cấp, xây mới các tuyến đường giao thông, bãi xe, bến tàu thuyền, nạo vét sông, hồ; xây dựng hệ thống điện, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong khu di tích là nhóm dự án thứ 4 trong Quy hoạch.

Vốn đầu tư ước tính là khoảng 1.600 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương bố trí theo kế hoạch hàng năm, ngân sách địa phương cùng với vốn thu được từ khai thác các hoạt động du lịch, vốn huy động từ sự đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, nguồn vốn đóng góp của nhân dân.

Theo Di Sản Xanh
Bạn đang đọc bài viết "Bảo tồn di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch" tại chuyên mục Truyền thống - Bảo tồn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.