Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022

24/01/2022 19:45

Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022.

khai-1643011029391863393379-1643028331.jpg

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022; Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đồng thời nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Theo đó, từ Quý II đến Quý IV - 2022, triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Cụ thể, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Kế hoạch chung về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; tập huấn kỹ năng kiểm tra, rà soát, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 05 địa phương là TP. Hà Nội và các tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Bình Định, Long An. Đồng thời tổ chức 05 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.

Cùng với đó, trong năm 2022, triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Cụ thể, lồng ghép nội dung đánh giá về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; kiểm kê, rà soát các loại hình di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội tiêu biểu được ghi nhận trong hương ước, quy ước ở địa phương đưa vào danh mục theo quy định để tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị…

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022" tại chuyên mục Truyền thống - Bảo tồn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.