Tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

14/10/2021 19:54

Nhằm phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở VHTTDL Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới năm 2021.

vna-potal-son-la-vui-hoi-xuan-dang-bac-4417293-1-1634216040.jpg

Lớp tập huấn sẽ có sự tham gia của 55 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa và học viên là những già làng, trưởng thôn, bản, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến diễn ra vào Quý IV/2021 tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được phổ biến, bồi dưỡng về công tác quản lý VHTTDL và gia đình ở cơ sở gồm 4 chuyên đề: Các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay; công tác triển khai các chính sách cụ thể về văn hóa dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; tuyên truyền việc giữ gìn, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, xây dựng cơ sở tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở y tế… ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo giúp đồng bào nâng cao ý thức cảnh giác các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc bảo vệ Tổ quốc; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở; xây dựng làng, bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Qua lớp tập huấn giúp cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới được tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền bài trừ các hủ tục lạc hậu vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" tại chuyên mục Truyền thống - Bảo tồn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.