Kiên Giang: Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

13/05/2022 09:58

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra nhanh chóng và nguy hiểm, có tác động lớn đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, sự phát triển bền vững của đất nước.

1-kien-giang-day-lui-1652402193-1652410604.jpg
Văn nghệ sĩ học tập, tiếp thu, quán triệt kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Sáng ngày 12/5, Hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Học tập, tiếp thu, quán triệt kết luận số 21 - KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành của Hội.

Văn nghệ sĩ đã được soạn giả Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, cung cấp thông tin về Kế hoạch thực hiện kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thực hiện kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai, quán triệt việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên đạt hiệu quả, Ban thường vụ Tỉnh uỷ xác định cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, tạo bước phát triển mới của Đảng bộ về công tác xây dựng Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để không ngừng nâng cao nhận thức sâu sắc về những giá trị cốt lõi, bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc về xây dựng Đảng.

2-kien-giang-day-lui-1652402193-1652410657.jpg
Các tác giả nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí và sản phẩm cụ thể, chuyển dần từ định tính sang định lượng; gắn đánh giá cá nhân với tập thể, với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quy hoạch và tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội, thu hút và khuyến khích cán bộ làm việc trong các cơ quan, lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ; kịp thời phản ánh gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”; kiên quyết chống các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương, “lợi ích nhóm”; chú trọng xây dựng các chuẩn mực trong các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân, khắc phục tình trạng xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Tăng cường cán bộ có bản lĩnh, trình độ, năng lực cho địa bàn trọng điểm, lĩnh vực khó khăn, phức tạp; khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong công tác cán bộ; bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương.

Kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ công tác ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và nơi có khiếu kiện kéo dài; quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tập trung phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở, chi bộ, không để kéo dài hoặc “đùn đẩy” lên cấp trên.

Phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án. Thực hiện tốt việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức; phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình nêu gương sáng, có sức lan tỏa lớn trong đảng bộ và xã hội.

Sau khi được học tập, tiếp thu, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh bằng sự sáng tạo của mình sẽ sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật mang đậm hơi thở của đời sống xã hội nhằm phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh phản ánh gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức.

Hội văn học nghệ thuật tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 30 tác giả của các phân hội chuyên ngành đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong các Cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật năm 2021./.

Trương Anh Sáng
Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.