TP.HCM: Phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu

16/07/2022 09:25

Sáng 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng. Tại điểm cầu TPHCM, đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp.

lgho7905-1657938301.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM

Trên 89.100 mô hình, điển hình dân vận khéo

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời quán triệt, triển khai, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đáng chú ý, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tập trung cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan liên quan trọng công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan toả trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động tổ chức, tín đồ tôn giáo xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo” thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo, các quy ước, hương ước của khu dân cư, công tác phòng chống dịch Covid -19…

Riêng phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, xoá đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hoá mới… để phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Theo đó, cả nước đang có 89.109 mô hình, điển hình dân vận khéo. Các tỉnh có nhiều mô hình như: Thanh Hoá có 8.419 mô hình; Tuyên Quang có 12.000 mô hình; Bắc Giang có 2.666 mô hình…

“Những kết quả quan trọng trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.” - đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận, trọng tâm là trình 4 đề án và triển khai 2 đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW.

Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra, tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận; Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận với các bộ, ban, ngành Trung ương và sở, ngành địa phương.

Bên cạnh đó, tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là những chính sách mới được ban hành, chính sách phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19; thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, trên cơ sở đó tập hợp, thu hút, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện.

Ngoài ra, chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc; quan tâm đời sống của nhóm các dân tộc thiểu số rất ít người, đồng bào các dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo cao; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Đồng thời, chú trọng công tác vận động, tuyên truyền và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán trong các tôn giáo. Tích cực phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "TP.HCM: Phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.