Sở VHTTDL Ninh Thuận: Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

17/09/2021 21:51

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo sức lan tỏa...

ninh-thuan-16318642043811602404910-1631890195.jpg

Thực hiện Công văn số 4696/UBND-VXNV ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Văn bản số 1606/SVHTTDL-VP triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến các đơn vị trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận.

Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Triển khai hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, tạo được sự lan tỏa trong ngành; Quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo sức lan tỏa, cổ vũ, động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động của ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, XII về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc tham mưu và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng...

Theo ninhthuan.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Sở VHTTDL Ninh Thuận: Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.