Chuyện quản lý: Bảo tồn hay "phá" di tích

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có nhiều di tích lịch sử, trong đó có 12 di tích cấp Quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, nhiều di tích đã được trùng tu, tôn tạo. Tuy nhiên, việc trùng tu lẽ ra phải trân trọng lịch sử, thì những người thực hiện lại “hoành tráng hóa” di tích.