Đến năm 2035, Nghệ An đi đầu về phát triển kinh tế di sản và du lịch của Việt Nam

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch về hành động thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.