Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ gốm Trường Cửu

Ngày 26/01/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bình Định tổ chức “Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ gốm Trường Cửu” tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. <br>