TPHCM: Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội

13/05/2022 11:11

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn TP.

tphcm-co-bao-nhieu-quan-quan-nao-lon-nhat-1652415047.jpg

Theo đó, TPHCM phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% và năm 2030 đạt 97% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình. Đặc biệt quan tâm đến hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 95% số vụ bạo lực gia đình được phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

Mặt khác, phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% và năm 2030 đạt 97% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại.

Bên cạnh đó, phấn đấu đến năm 2025 đạt 93% và năm 2030 đạt 95% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, văn hóa; phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và năm 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về giáo dục đạo đức lối sống và văn hóa giao tiếp ứng xử trong gia đình.

Ngoài ra, phấn đấu đến năm 2025 đạt 92% và năm 2030 đạt 95% trở lên gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số được cung cấp về hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình; tiếp cận dịch vụ xã hội; ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong tình hình mới và biến đổi khí hậu.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND TPHCM đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng gia đình từ nay đến năm 2030. Cụ thể, TP tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác xây dựng gia đình, xác định gia đình là nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp liên ngành để giải quyết kịp thời các vấn đề về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình, thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045; chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc nâng cao hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững; dạy nghề, tạo việc làm, tập huấn kiến thức về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển hộ kinh tế gia đình.

Mặt khác, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội, đảm bảo cho việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phụng dưỡng người cao tuổi, văn hóa ứng xử trong gia đình.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "TPHCM: Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội" tại chuyên mục Thời cuộc. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.