Sớm bố trí kinh phí để thực hiện Dự án Khu di tích lịch sử chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

02/10/2022 23:12

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022, nội dung kiến nghị như sau:

damdoi-166435879376-1664727132.png

Để sớm triển khai xây dựng Dự án Khu di tích lịch sử chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là tại xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Cử tri kiến nghị quan tâm, sớm bố trí kinh phí để thực hiện dự án nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 3678/BVHTTDL-VP ngày 26/09/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV như sau:

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đề xuất của tỉnh Cà Mau, khả năng cân đối vốn cho Chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử cấp quốc gia Địa điểm Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là tỉnh Cà Mau. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chủ động đưa dự án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử cấp quốc gia vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau để trả lời cử tri./

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Sớm bố trí kinh phí để thực hiện Dự án Khu di tích lịch sử chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.