Kiên Giang: Huyện Giồng Riềng phát huy tốt vai trò Chi bộ “bốn tốt”, Đảng bộ cơ sở “bốn tốt”

18/10/2023 10:07

Theo dõi trên

Chi bộ “bốn tốt”, Đảng bộ cơ sở “bốn tốt” ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và đảng viên; giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân; là nền tảng vững chắc trong lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối ý Đảng - Lòng dân.

1-kien-giang-1697598085.jpg
Đồng chí Thị Mỹ Diên Hải  - Huyện uỷ viên, Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Giồng Riềng

Đồng chí Thị Mỹ Diên Hải - Huyện uỷ viên, Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Giồng Riềng, cho biết: Đảng bộ huyện Giồng Riềng có 57 chi, Đảng bộ trực thuộc với 6.277 đảng viên; có 22 Đảng bộ, trong đó có 19 Đảng bộ xã, thị trấn và 03 Đảng bộ ngành huyện; 35 chi bộ trực thuộc, 269 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Thực hiện Mô hình Chi bộ “bốn tốt”, Đảng bộ cơ sở “bốn tốt” đạt hiệu quả, các cấp uỷ Đảng địa phương đã cụ thể hóa tốt các chủ trương của cấp ủy cấp trên về phân công đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, có hiệu quả các phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động hộ gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân cách thức làm ăn, phát triển kinh tế góp phần thay đối diện mạo nông thôn.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trách nhiệm nêu gương và chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phân công các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Trưởng, phó các ban, ngành theo dõi, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” trong toàn huyện.

Mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng với xây dựng chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” (Hoàn thành nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Việc thực hiện Mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” sẽ tạo bước đột phá góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và đảng viên.

Đồng chí Trần Thanh Toàn, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Hoà Thuận, cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện uỷ về xây dựng Mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Đảng bộ cơ sở “4 tốt”, đến nay, Đảng bộ xã Hoà Thuận có 16/16 chi bộ xây dựng mô hình, 297/297 đảng viên hiện đang sinh hoạt đăng ký với chi bộ. Đánh giá chất lượng chi bộ năm 2022, 16/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen; 05/05 đoàn thể được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ được đánh giá, xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Để đạt được kết quả trên, ngoài việc thực hiện tốt các quy định của Đảng, các tiêu chí Mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Đảng bộ cơ sở “4 tốt”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phân công 255 đảng viên theo dõi, phụ trách 3.443 hộ gia đình, bình quân 01 đảng viên phụ trách từ 13 đến 14 hộ gia đình; đảng viên phụ trách nhiều nhất 18 hộ, đảng viên phụ trách ít nhất 08 hộ. Đảng viên được phân công theo dõi hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ gia đình chính sách, vận động hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, giáo dục người thân, con em không vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương, tăng gia sản xuất, làm giàu chính đáng,...

Cùng với đó Đảng uỷ xã thường xuyên giám sát hằng tháng 03 nội dung: Chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; 82 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và trách nhiệm nêu gương. Từ đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đã xây dựng 41 mô hình dân vận khéo với 37 tập thể và 4 cá nhân. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương phát triên ổn định, an ninh - chính trị, TTATXH được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 1% theo tiêu chí mới.

Tại xã Thạnh Lộc, đồng chí Trần Thanh Hải, Bí thư Đảng uỷ xã, cho biết: Xã có 56 hộ nghèo, 158 hộ cận nghèo, trong đó có 30 hộ nghèo, 95 hộ cận nghèo cần sự giúp đỡ; 389 hộ có mức sống trung bình, trong đó có 08 hộ cần giúp đỡ; 65 hộ gia đình chính sách, trong đó có 7 hộ cần giúp đỡ. Nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo gắn với xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, Đảng uỷ xã Thạnh Lộc đã xây dựng 14/14 mô hình “Chi bộ bốn tốt”, 245/245 đảng viên đăng ký với chi bộ.

Đảng uỷ xã phân công 160 đảng viên theo dõi, phụ trách 2.767 hộ gia đình, chiếm 60,4% so với tổng số đảng viên, bình quân 01 đảng viên/15 hộ gia đình; đảng viên phụ trách nhiều nhất là 27 hộ; đảng viên phụ trách ít nhất là 07 hộ, cụ thể: Chi bộ ấp Thạnh An 41 đảng viên phụ trách 586 hộ (1đv/15hộ); chi bộ ấp Thạnh Hiệp 53 đảng viên phụ trách 816 hộ (1 đảng viên/16 hộ); chi bộ ấp Thạnh Lợi 28 đảng viên phụ trách 440 hộ (1 đảng viên/16 hộ); chi bộ ấp Thạnh Thắng 25 đảng viên phụ trách 355 hộ (1 đảng viên/15 hộ); chi bộ ấp Thạnh Vinh 24 đảng viên phụ trách 345 hộ (1 đảng viên/15 hộ), chi bộ ấp Nguyễn Văn Thới 39 đảng viên phụ trách 552 hộ (1 đảng viên/15 hộ).

4-kien-giang-1697598239.jpg
Đảng bộ xã Thạnh Lộc quyết tâm thực hiện tốt mô hình Chi bộ “bốn tốt”, Đảng bộ cơ sở “bốn tốt”

Đảng viên theo dõi các gia đình phải tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến từng hộ dân, đồng thời vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương, nhất là vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập nông hộ; tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng gia đình văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng gia đình bảo đảm về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Từng đảng viên có sổ theo dõi hộ gia đình để nắm chắc hoàn cảnh, đời sống của các hộ gia đình; số khẩu trong gia đình; nghề nghiệp chính của chủ hộ; công việc và điều kiện cuộc sống hiện tại; tình hình nhà cửa; hoạt động sản xuất, kinh doanh; mức thu nhập hằng tháng; sự biến động nhân khẩu, lao động của hộ dân, nếu đi làm ăn xa thì phải biết được đi làm ăn ở đâu, trong nước hay nước ngoài, có địa chỉ cụ thể.

Vận động gia đình cam kết không có con em phạm tội, tham gia các tệ nạn xã hội, không vi phạm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, thuyết phục người dân không mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, không tham gia sử dụng chất ma tuý, không tham gia đánh bạc, lô, đề dưới mọi hình thức, không tham gia truyền đạo trái pháp luật,...

Kịp thời phản ánh các kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của gia đình đối với cấp ủy, chính quyền địa phương để báo cáo, đề nghị giải quyết theo thẩm quyền để phản hồi lại cho hộ dân. Hằng tháng báo cáo với chi bộ việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tham dự sinh hoạt tổ NDTQ và một số hoạt động của cộng đồng dân cư nơi có hộ dân mà đảng viên phụ trách khi được mời. Thực hiện các công việc phối hợp có liên quan theo yêu cầu của chính quyền, đoàn thể cơ sở.

Đảng viên phụ trách giúp đỡ gia đình các hộ nghèo để các hộ thoát nghèo phải phối hợp với các ấp rà soát, đánh giá nguyên nhân, nguyện vọng của các hộ nghèo; xây dựng kế hoạch giúp đỡ, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tháng ít nhất 01 lần đảng viên được phân công giúp đỡ phải đến hộ gia đình để kiểm tra tình hình để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ người dân tháo gỡ vướng mắc trong phát triển kinh tế, như: hướng dẫn cách làm ăn, học nghề, đi làm công ty, doanh nghiệp, xuất khẩu lao động, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ các hộ nghèo khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Đối với hộ gia đình chấp hành chưa tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương, đảng viên theo dõi, giúp đỡ hộ gia đình phải kiên trì tuyên truyền vận động hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân ở khu dân cư.

Với những chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, trong số 2.767 hộ gia đình được phân công theo dõi, phụ trách, đến nay có 45 hộ vươn lên thoát nghèo; tư vấn 95 hộ có mô hình làm ăn, phát triển kinh tế; đề nghị được hỗ trợ vay vốn 121 hộ từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách huyện và quỹ hỗ trợ nông dân của xã; có 2.697 hộ đạt gia đình văn hóa.

Đảng bộ xã hoàn thành 38/40 chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện giao và đảng bộ xã đề ra. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt 17/19 tiêu chí, 07/07 ấp, 06/06 cơ quan, đơn vị được UBND huyện công nhận đạt chuẩn văn hóa; 04 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2022, đánh giá, xếp loại cuối năm có 14/14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen; 05/05 đoàn thể được trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ được đánh giá, xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Chia sẻ về việc thực hiện Mô hình Chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”, đồng chí Trần Ngọc Khải - Bí thư Đảng uỷ xã Long Thạnh, cho biết: Đây là mô hình rất thiết thực đã được triển khai, thực hiện tốt trên địa bàn xã Thạnh Lộc góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, thắt chặt mối quan hệ gần gũi giữa Đảng với quần chúng nhân dân để xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2021 xã có 59 hộ nghèo, 216 hộ cận nghèo, trong đó có 30 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo cần sự giúp đỡ. Đảng bộ xã có 18 chi bộ trực thuộc với 361 đảng viên, trong đó, chính thức 340 đồng chí, dự bị 21đồng chí. Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ khảo sát nắm chặt số hộ gia đình trên địa bàn để phân công đảng viên theo dõi, phụ trách hộ gia đình. Năm 2021 Đảng uỷ xã phân công 121 đảng viên theo dõi, phụ trách 4.228 hộ gia đình, bình quân 01 đảng viên theo dõi, phụ trách 35 hộ gia đình.

Chi bộ ấp Cây Bàng có 08 đảng viên phụ trách 475 hộ gia đình, chi bộ ấp Đường Gỗ Vàm có 09 đảng viên phụ trách 428 hộ gia đình, chi bộ ấp Đường Gỗ Lộ có 14 đảng viên phụ trách 294 hộ gia đình, chi bộ ấp Bến Nhứt có 15 đảng viên phụ trách 336 hộ gia đình, chi bộ ấp Đồng Tràm có 16 đảng viên phụ trách 681 hộ gia đình, chi bộ ấp Năm Hải có 15 đảng viên phụ trách 426 hộ gia đình, chi bộ ấp Xẻo Chác có 07 đảng viên phụ trách 288 hộ gia đình, chi bộ ấp Cỏ Khía có 10 đảng viên phụ trách 314 hộ gia đình, chi bộ ấp Đường Xuồng có 15 đảng viên phụ trách 469 hộ gia đình, chi bộ ấp Ngã Con có 13 đảng viên phụ trách 517 hộ gia đình.

Năm 2022 phân công 120 đảng viên theo dõi, phụ trách 887 hộ gia đình, bình quân 01 đảng viên theo dõi, phụ trách 07 hộ gia đình. Chi bộ ấp Cây Bàng có 11 đảng viên phụ trách 81 hộ gia đình, chi bộ ấp Đường Gỗ Vàm có 08 đảng viên phụ trách 104 hộ gia đình, chi bộ ấp Đường Gỗ Lộ có 16 đảng viên phụ trách 39 hộ gia đình, chi bộ ấp Bến Nhứt có 16 đảng viên phụ trách 85 hộ gia đình, chi bộ ấp Đồng Tràm có 16 đảng viên phụ trách 80 hộ gia đình, chi bộ ấp Năm Hải có 16 đảng viên phụ trách 112 hộ gia đình, chi bộ ấp Xẻo Chác có 05 đảng viên phụ trách 69 hộ gia đình, chi bộ ấp Cỏ Khía có 09 đảng viên phụ trách 79 hộ gia đình, chi bộ ấp Đường Xuồng có 12 đảng viên phụ trách 91 hộ gia đình, chi bộ ấp Ngã Con có 12 đảng viên phụ trách 147 hộ gia đình.

3-kien-giang-1697598366.jpg
Mô hình Chi bộ “bốn tốt”, Đảng bộ cơ sở “bốn tốt” kết nối ý Đảng - Lòng dân

Việc gắn đảng viên với cơ sở đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đảng viên, là cầu nối trao đổi thông tin cần thiết giữa chính quyền và nhân dân. Năm 2021 trong số 4.228 hộ gia đình được phân công theo dõi, phụ trách có 20 hộ vươn lên thoát nghèo; 90 hộ có mô hình làm ăn, phát triển kinh tế. Năm 2022 có 39 hộ nghèo, 124 hộ cận nghèo, trong đó có 25 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo cần sự giúp đỡ thì có 10 hộ vươn lên thoát nghèo, có mô hình làm ăn, phát triển kinh tế hiệu quả. Đảng viên Nguyễn Hữu Mãnh, Bí thư kiêm Trưởng ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, cho biết, Chi bộ ấp Đường Xuồng có 23 đồng chí, chi bộ đã phân công 09 đảng viên theo dõi, phụ trách 53 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn nhằm giúp họ vươn lên trong cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

Mô hình Chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” ở huyện Giồng Riềng đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong giúp đỡ hộ gia đình theo phương châm “theo dõi toàn diện, giúp đỡ có trọng tâm, trọng điểm” hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, các đối tượng dễ tổn thương và những gia đình chấp hành chưa tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào của địa phương, tạo mối quan hệ thân thiết với cộng đồng dân cư, giúp cho các hộ dân hiểu, đồng thuận, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương, đồng thời phát huy vai trò của chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở gần gũi với nhân dân, đến từng ấp, khu phố, từng hộ dân; trực tiếp tham gia cùng với bà con phát triển kinh tế, huy động nguồn lực, giúp đỡ cho các hộ nghèo, là nền tảng vững chắc trong lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Đảng bộ giao, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Trương Anh Sáng
Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Huyện Giồng Riềng phát huy tốt vai trò Chi bộ “bốn tốt”, Đảng bộ cơ sở “bốn tốt”" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.