Hiến kế cho “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa”

Văn hóa không chỉ là chuyện nội bộ của ngành văn hóa, văn học nghệ thuật, bởi vậy việc phục hưng văn hóa, tạo sức mạnh mềm văn hóa không thể chỉ đóng khung trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, ông Bùi Văn Tiếng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Đà Nẵng- nêu ý kiến...