Phú Thọ: Triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030

21/03/2023 20:26

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2023 – 2030.

111d0151148t7758l7-4-1679405169.jpg

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030 từ đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, các công trình có giá trị tiêu biểu quốc gia, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc tỉnh Phú Thọ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ; bảo đảm tích hợp được vào khung kiến trúc Chính phủ điện tử, bảo đảm đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng.

Theo đó, mục tiêu chung được đặt ra là xây dựng cơ chế nhằm đảm bảo phát triển hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế - xã hội; Gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; Phục hồi, bảo tồn và phát triển một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ bị mai một; Phát huy các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh Phú Thọ, tăng cường quảng bá, hợp tác văn hóa các dân tộc tỉnh Phú Thọ; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh Phú Thọ về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững; bảo đảm tích hợp được vào khung kiến trúc Chính phủ điện tử và Hệ tri thức Việt số hóa; Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, bảo đảm đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở mọi lúc, mọi nơi.

Trong giai đoạn này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai tuyên truyền nội dung Quyết định số 1230/QĐ-TTg, ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2026/QĐTTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023 – 2030 thông qua việc tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động; tổ chức các chương trình, hoạt động tương tác, xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Triển khai các nội dung chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2023 - 2030 (theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg, ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ): Hỗ trợ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di sản đã được UNESCO ghi danh, các di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng; tu bổ, tôn tạo tổng thể cho các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ được UNESCO ghi danh, cấp quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh có giá trị tiêu biểu; Thực hiện dự án đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng Hùng Vương; Xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa; Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa trong nước và quốc tế.

Triển khai các nội dung chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2023 - 2030 (theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg, ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ): Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật; Xây dựng nền tảng kỹ thuật số và các bộ tiêu chuẩn chung về lưu trữ; Xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ; Quản lý, vận hành và khai thác kho cơ sở dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu lựa chọn các di sản, có giá trị tiêu biểu, đặc sắc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (thuộc phạm vi thực hiện của Chương trình quy định tại Điểm b Khoản 1 mục II Quyết định số 1230/QĐ-TTg và mục I - Quyết định số 2026/QĐ-TTg) để ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo, triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch bảo tồn, phát huy bền vững và số hóa di sản; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu có trọng tâm, trọng điểm, gắn công tác bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị di sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với hoạt động khai thác, phát triển du lịch bền vững của địa phương./.

Theo disanxanh.cinet.vn
Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.