Lào Cai: Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tạo nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội

13/01/2023 08:44

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2022.

bh8-1673574171.jpg
Lễ hội Đền Bảo Hà 2022. Nguồn: Báo Lào Cai

Theo đó, trong năm 2022, công tác quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa tiếp tục được tăng cường, chú trọng và quan tâm triển khai trên tất cả các lĩnh vực. Ngành đã bám sát Nghị quyết 09- NQ/TU về phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tham mưu cho TU, HĐND, UBND thông qua các kế hoạch cụ thể nhằm hiện thực hóa những quan điểm chỉ đạo, định hướng, mục tiêu của Nghị quyết.

Các lĩnh vực ngành quản lý đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có lĩnh vực di sản văn hóa. Cụ thể, trong năm 2022, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Giá trị các di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy và trở thành “sức mạnh mềm”, là nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là du lịch.

Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, phát huy được vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, đưa di sản trở thành “sức mạnh mềm” góp phần tạo nguồn lực cho du lịch Lào Cai phục hồi sau dịch bệnh Covid 19. Trong năm 2022, có 01 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản cấp Quốc gia, lũy kế đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 39 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 01 di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia , 01 di tích được công nhận là di tích danh thắng cấp tỉnh, lũy kế đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 22 di tích danh thắng cấp Quốc gia đã được công nhận; 27 di tích danh thắng cấp tỉnh đã được công nhận.

Trong đợt xét tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian nhân dân, nghệ nhân dân gian ưu tú lần thứ 3, tỉnh Lào Cai có 02 Nghệ nhân dân gian dân nhân, 08 nghệ nhân dan gian ưu tú đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Bên cạnh đó, di sản văn hóa đã trở thành chất liệu để xây dựng thành các sản phẩm du lịch đặc sắc. Tiêu biểu như Sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc mới “The Mong Show - Sa Pa lặng lẽ yêu” được xây dựng trên cơ sở khai thác chất liệu văn hóa Mong gắn với không gian, đời sống của người Mông ở Sa Pa được đông đảo nhân dân, du khách đón nhận và có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; chương trình nghệ thuật Festival Tinh hoa Tây Bắc - kết nối Khát vọng xanh nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và sự đón nhận của đông đảo công chúng với những giá trị văn hóa tiêu biểu của nhân dân các dân tộc Lào Cai nói riêng và các tỉnh Tây bắc mở rộng nói chung.

Trong hoạt động bảo tàng, Bảo tàng tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động trải nghiệm hình thành chương trình giáo dục di sản, từng bước đưa Bảo tàng trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch có quy mô cấp vùng. Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố xây dựng chương trình giáo dục di sản, giáo dục lịch sử địa phương. Kết quả đã tổ chức 100 buổi trợ giảng, trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương. Các di sản văn hóa phi vật thể được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng, nhất là trong trường học, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để khắc phục những hạn chế, bất cập và gia tăng sức mạnh mềm của văn hóa. Ngoài ra, Sở sẽ đẩy mạnh công tác lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc Lào Cai gắn với phục vụ phát triển du lịch.

Theo disanxanh.cinet.vn
Bạn đang đọc bài viết "Lào Cai: Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tạo nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.