Kon Tum: Rà soát, điều chỉnh và thực hiện xác định đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận

13/09/2023 15:06

UBND tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 2765/UBND-KGVX gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc Rà soát, điều chỉnh và thực hiện xác định đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là Di sản văn hóa và Di tích lịch sử - văn hóa.

screenshot-170-1694592349.jpg
Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. (Nguồn: kontum.gov.vn)

Công văn nêu rõ, triển khai chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 2959/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 7 năm 2023 về việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện xác định đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ủy ban nhân các huyện, thành phố tiến hành rà soát toàn bộ, tổng thể các đơn vị hành chính trên địa bàn sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có di tích được công nhận, xếp hạng là Di sản văn hóa và di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn đã được xếp hạng và nằm trong danh mục kiểm kê (di sản văn hóa); tuân thủ của pháp luật về di sản văn hóa và các điều ước quốc tế tại các Công ước của UNESCO mà Việt Nam đã ký kết liên quan đến di sản văn hóa.

Cùng với đó, bảo đảm phải có tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo vệ, trông nom di tích. Không để tình trạng các di sản văn hóa sau khi sát nhập không có hoặc không rõ người chịu trách nhiệm trực tiếp.

Đồng thời, kiện toàn bộ máy quản lý di tích đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ di tích. Ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ khoa học di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh (quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh) để sửa đổi, hoàn thiện Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, thống nhất quản lý về đất đai, hiện trạng (nếu có)./.

Theo disanxanh.cinet.vn
Bạn đang đọc bài viết "Kon Tum: Rà soát, điều chỉnh và thực hiện xác định đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.