Cao Bằng: Triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh

13/05/2024 14:49

Theo dõi trên

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian (VHDG) của các dân tộc thiểu số (DTTS)" trên địa bàn tỉnh.

a2083628-1715586569.jpg
Các trường học lồng ghép tuyên truyền về văn hóa các dân tộc thiểu số trong hoạt động giáo dục

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2820/KH-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh triển khai Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị VHDG của các DTTS đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các nội dung của Đề án. Bảo tồn và phát huy giá trị VHDG của các DTTS nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị VHDG truyền thống, góp phần cho sự phát triển bền vững văn học dân gian các DTTS Việt Nam và phát triển văn hóa, con người trong cộng đồng các DTTS.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị VHDG của các DTTS phải gắn kết, kết nối chặt chẽ với việc bảo tồn, phát huy các thành tố văn hóa khác như: Phong tục tập quán, tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, dân vũ, dân nhạc…; đồng thời, kết hợp chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực khác có liên quan như giáo dục, an ninh, thông tin và truyền thông. Động viên, khích lệ đồng bào DTTS tích cực tham gia vào các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị VHDG tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Các nội dung thực hiện gồm: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực , kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê VHDG các DTTS. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị VHDG các DTTS cho cán bộ văn hóa xã, người có uy tín vùng đồng bào DTTS. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị văn học dân gian các DTTS trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

Theo Báo Cao Bằng
Bạn đang đọc bài viết "Cao Bằng: Triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.