TPHCM tổ chức nhiều hoạt động tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất

25/03/2024 11:21

Theo dõi trên

Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật (VH-NT) TPHCM sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

hinh-anh-sai-gon-16699761844401689766048-1711340466.jpg

Kế hoạch nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động VH-NT của TPHCM 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển VH-NT TPHCM trong giai đoạn mới. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, những người làm công tác VH-NT, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của VH-NT và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với VH-NT.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về VH-NT; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng và phát triển nền VH-NT TP trong giai đoạn mới. Cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ TP tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kế hoạch của Thành ủy cũng yêu cầu, việc tổng kết đảm bảo tính khách quan, khoa học, bám sát đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và thực tiễn VH-NT; phát huy dân chủ, huy động đóng góp trí tuệ, tâm sức của các nhà chuyên gia, văn nghệ sĩ. Tổng kết đảm bảo phù hợp, thiết thực, gắn với các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và TP; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan.

Kế hoạch cũng nêu một số các hoạt động cụ thể như: Tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm VH-NT TPHCM sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); Tổ chức Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm VH-NT hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Thực hiện các công trình VH-NT hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Bình chọn, tuyên dương các tác phẩm VH-NT tiêu biểu của TP hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); Tổ chức hành trình về nguồn cho văn nghệ sĩ tiêu biểu TP nhằm giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, lòng yêu nước cho văn nghệ sĩ và thực hiện các hoạt động tri ân và giao lưu cựu chiến binh, văn nghệ sĩ; Liên hoan hợp xướng lần thứ 5 - năm 2024, chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Trại sáng tác kịch bản phim truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chủ đề “Thành phố tôi yêu - Thành Đoàn thời chống Mỹ”.

Bên cạnh đó, còn có hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học: Tọa đàm “Lý luận phê bình VH-NT TPHCM 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: Thực trạng và giải pháp phát triển”; Tọa đàm “50 năm VH-NT TPHCM - Phát huy truyền thống, tiếp nối tương lai”.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "TPHCM tổ chức nhiều hoạt động tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.