Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh

30/05/2024 17:17

Theo dõi trên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký Công văn số 2738/UBND-KGVX chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh.

quang-ngai5-1717064211.jpg
Các tiết mục văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc năm 2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện phương án phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết chế, mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 đạt kết quả; triển khai thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh nhằm thu  hút  nguồn đầu tư xã hội  hóa,  khuyến  khích  phát  triển  các  thiết  chế văn hóa, thể thao ngoài công lập theo đúng quy định pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh Nghị quyết Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động; số lượng cán bộ, cộng tác viên và chế độ thù lao Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định; hoàn thành trong qúy IV/2024.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình thiết chế tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, phù hợp với phong tục tập quán, đặc điểm dân tộc, vùng miền, thu hút người dân tham gia hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.

Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã, hoàn thành trong năm 2024. Thực hiện công tác kiểm tra về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và tổ chức hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao  và Du  lịch, các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh  nhằm thu hút nguồn đầu tư xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập theo đúng quy định pháp luật.

Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao theo phân cấp ngân sách, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan. Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng vào sự phát triển, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian văn hóa sáng tạo trên địa bàn tỉnh.”

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy định.

Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra các địa phương được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao từ nguồn ngân sách tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn khác thực hiện các thủ tục xây dựng đảm bảo theo quy định và phù hợp với thực tế của từng địa phương. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương rà soát, bổ sung, điều chỉnh thiết kế mẫu công trình nhà văn hóa cấp xã, thôn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm, bản sắc văn hóa vùng miền, dân tộc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã. Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tại địa phương và thực hiện nghiêm các quy hoạch về quỹ đất cho xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Chỉ đạo đổi mới phương thức tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao tại địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn; huy động sự tham gia của cộng đồng vào phát triển, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian văn hóa sáng tạo trên địa bàn, nhất là ở cấp xã, cấp thôn.

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên cho thiết chế văn hóa, thể thao xã; Nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Tập trung thực hiện hiệu quả các dự án, nội dung thành phần hỗ trợ phát triển thiết chế văn hóa, thể thao tại các Chương trình mục tiêu quốc gia được đầu tư trên địa bàn quản lý.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương theo quy định.

Theo quangngai.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.