Bộ VHTTDL: Triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

28/12/2022 09:22

Trong năm 2022, công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành PBGDPL được Bộ VHTTDL triển khai đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

dg4747-1672194084.jpg
Bộ VHTTDL đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động

Ngày 07/12/2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 3114/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch PBGDPL ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022.

Kế hoạch đã đề ra 09 nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm trong năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm cho các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là các Sở).

Đối với từng hoạt động PBGDPL cụ thể theo Kế hoạch hoặc phát sinh khi có các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ đã kịp thời ban hành kế hoạch, công văn hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện.

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, trong năm 2022, công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành PBGDPL được triển khai đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Bộ VHTTDL đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai hoạt động PBGDPL. Tăng cường PBGDPL theo các nhóm đối tượng, trước hết với nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, pháp luật, ưu tiên công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên thuộc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, năm 2022, Bộ đã xây dựng và ban hành Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 – 2026" làm cơ sở để việc triển khai PBGDPL bài bản và đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch năm từ sớm, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2022 theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2022 ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12/02/2022 và Công văn số 744/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 của Bộ Tư pháp.

Về nội dung PBGDPL, Bộ đã tập trung tuyên truyền việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2021 và năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên phòng Việt Nam…; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)...; Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia, Nghị định 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cải cách thủ tục hành chính...; quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai công tác PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Về hình thức, phương thức PBGDPL, Bộ cũng tổ chức truyền thông từ sớm, từ xa các dự thảo chính sách, pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch có tác động lớn đến xã hội, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, vận hành có hiệu quả Cổng/Trang thông tin điện tử Bộ. Các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của Bộ và các đơn vị đã có chuyên trang, chuyên mục phổ biến văn bản mới, hỏi - đáp pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch như: Báo Tổ quốc, Báo Văn hóa, Tạp chí Du lịch...Cổng thông tin của Bộ thường xuyên biên soạn, đăng tải, cập nhật tin bài với 07 chuyên mục độc lập đã nhận được lượng khán giả theo dõi, truy cập đông đảo.

Cùng với đó, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật Ngành VHTTDL năm 2022, khu vực phía Bắc (tổ chức ở tỉnh Hà Giang, tháng 5/2022) và khu vực phía Nam (tổ chức ở thành phố Cần Thơ, tháng 6/2022), với sự tham dự của gần 500 đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL, phòng văn hóa- thông tin cấp huyện thuộc các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Bước đầu triển khai mô hình "PBGDPL tích hợp" được Bộ chỉ đạo Vụ Pháp chế, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa và các đơn vị liên quan triển khai, bước đầu có đổi mới, mang lại hiệu quả đóng góp vào công tác xây dựng văn bản QPPL. Cụ thể: trong thời gian 60 ngày lấy ý kiến các văn bản QPPL do Bộ chủ trì xây dựng, đồng thời đẩy mạnh công tác PBGDPL là mở diễn đàn, trao đổi, tọa đàm về một số nội dung chính, chính sách có tác động lớn đến xã hội để tạo hiệu ứng tham gia góp ý dự thảo văn bản QPPL.

Bộ VHTTDL cũng đã tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình PBGDPL hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở". Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình PBGDPL thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn. Ban tổ chức đã nhận được tổng số 1015 bài dự thi, trao giải thưởng Cuộc thi cho 11 cá nhân và 10 tập thể đạt giải. Bộ triển khai xây dựng tài liệu hướng dẫn, giới thiệu các sáng kiến, mô hình PBGDPL hiệu quả đề xuất Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương xem xét phổ biến, nhân rộng các sáng kiến, mô hình, cách làm hay về PBGDPL thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở trong thực tiễn.

Thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/4/2019), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cổng thông tin của Bộ đã thiết kế lại giao diện Cổng với việc đưa chuyên mục PBGDPL ở vị trí trung tâm. Cổng thông tin điện tử của Bộ sẵn sàng liên kết, tích hợp, chia sẻ thông tin với các Cổng/Trang thông tin PBGDPL của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; các ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hỗ trợ quản lý, khai thác thông tin PBGDPL (Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; Thư viện ảnh, video; Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến…), sẵn sàng kết nối và chia sẻ dữ liệu đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu như: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, CSDL quốc gia về pháp luật, CSDL hỏi đáp pháp luật.

Bộ VHTTDl cũng tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL; rà soát, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Về tình hình thực hiện các đề án, chương trình, Bộ VHTTDL tiếp tục thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã biên soạn và xuất bản tài liệu về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan tham mưu thuộc Bộ và phát hành tới tủ sách pháp luật của tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" ban hành theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1611/BVHTTDL-PC ngày 11/5/2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ, các cơ quan truyền thông, báo chí triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Đề án đến công chức thuộc cơ quan mình nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, truyền thông dự thảo chính sách đảm bảo đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động phù hợp với đối tượng, địa bàn để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Bộ đã ban hành Kế hoạch "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)". Cùng với đó là xây dựng văn bản triển khai việc quán triệt, khảo sát đánh giá nhu cầu, củng cố, nâng cao hiệu quả đường dây nóng và kênh tiếp nhận, giải đáp, tư vấn, nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của các đối tượng đặc thù và triển khai các giải pháp mới phù hợp với đối tượng theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" theo lộ trình đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành.

Các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương năm 2022 theo Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12/01/2022 và Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 19/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp ngày 10/02/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai đảm bảo nghiêm túc, kịp thời.

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch với các nhóm công việc: xây dựng, đăng tải các tin bài, phóng sự; phát hành sản phẩm truyền thông về kết quả thực hiện Luật PBGDPL, xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Luật PBGDPL của Bộ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Tại các Sở, hoạt động PBGDPL thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã được triển khai bằng nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền thông qua đội thông tin, chiếu phim lưu động, cổ động trực quan với các loại hình như pano, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, ảnh thời sự, biểu diễn văn nghệ,...

Về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, sau khi Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương được kiện toàn, ban hành các quy chế, kế hoạch hoạt động, tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng của các Bộ, ngành phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là tăng tính chủ động và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, đối tượng, hình thức phù hợp hơn, góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Thực hiện Kế hoạch số 1414/KH-HĐPH ngày 05/5/2022 của Hội đồng trung ương về kiểm tra năm 2022, trên cơ sở Công văn số 2240/HĐPH ngày 30/6/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra của Hội đồng tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn ngày 18-19/7/2022.

Về kết quả triển khai Ngày Pháp luật năm 2022; hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam, Bộ VHTTDL đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam; gắn việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 với tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL; Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022 theo Quyết định số 1908/QĐ-HĐPH ngày 26/9/2022 Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương; tập trung huy động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật hoặc hình thức khác phù hợp; thực hiện một số nhiệm vụ được phân công của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương về tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022; tổ chức Lễ công bố, trao giải cuộc thi "Sáng kiến, mô hình PBGDPL hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Bộ VHTTDL: Triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.