Bình Phước: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao

12/06/2024 07:42

Theo dõi trên

Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục (Quốc hội) về báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2023.

thiet-che-van-hoa-1718090093814977680702-1718152888.png
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đánh giá việc đổi mới tổ chức, quản lý, thành lập, tổ chức lại, giải thể và thực hiện tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, có các giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, có cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bố trí đất theo quy định để xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đảm bảo tiêu chuẩn và diện tích, quy mô, thiết bị và phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác thiết chế văn hóa, thể thao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong tình hình mới và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Bình Phước. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian văn hóa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng của thiết chế văn hóa, thể thao theo quy định; quy định định mức hỗ trợ hoạt động hằng năm đối với các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; nghiên cứu quy định của pháp luật, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp thực hiện công tác đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bố trí đất, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích, quy mô, thiết bị và phù hợp với văn hóa, điều kiện thực tế, bảo đảm quyền tiếp cận và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân./.

Theo binhphuoc.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Bình Phước: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.