Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về một số nội dung trong lĩnh vực quảng cáo, lễ hội, mỹ thuật và thể dục thể thao

05/09/2022 13:55

Theo dõi trên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, nội dung kiến nghị như sau:

1. Tại điểm c khoản 1 Điều 36 của Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012 về đoàn người thực hiện quảng cáo, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, tổ chức sự kiện, vật thể quảng cáo quy định: "Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện chậm nhất là 15 ngày trước ngày thực hiện quảng cáo. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo ,…..". Việc quy định thời hạn giải quyết 15 ngày là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân.

Đề nghị nghiên cứu trình điều chỉnh, giảm thời gian chờ đợi khi giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện tối đa cho tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo một cách nhanh chóng, thuận tiện.

lap-ke-hoach-quang-cao-ngoai-troi-2-1201x800-1662360906.jpg
Ảnh minh họa

2. Một số kiến nghị liên quan đến lĩnh vực lễ hội, mỹ thuật và thể dục thể thao

a) Lĩnh vực lễ hội

- Tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, quy định thực hiện đăng ký hoặc thông báo với chính quyền cùng cấp (cấp tỉnh đăng ký/thông báo với UBND tỉnh, cấp huyện - xã đăng ký/thông báo với UBND cấp huyện), cũng như việc tạm ngừng tổ chức lễ hội khi có sai phạm sẽ gặp khó khăn khi triển khai ở địa phương, vì: trên thực tế tại tỉnh Lâm Đồng, các lễ hội ở cấp địa phương chủ yếu do chính quyền địa phương đó đứng ra tổ chức, do đó việc đăng ký hoặc thông báo, hoặc yêu cầu tạm ngừng tổ chức lễ hội là không hợp lý.

- Tại khoản 1, điều 11, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP về Trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội quy mô cấp quốc gia, cấp khu vực, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài quy định: Đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 30 ngày. Hiện nay, một số tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tổ chức một số lễ hội mang tính giao lưu sinh hoạt văn hóa là chủ yếu như: Lễ hội hóa trang (Haloween), Lễ hội tình yêu (Valentine).. gặp nhiều khó khăn trong việc lập hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội; lý do: tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định: Đối với lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài (Lễ hội hóa trang, Lễ hội tình yêu…) phải cung cấp văn bản đồng ý tổ chức lễ hội tại Việt Nam của Đại sứ quán, Lãnh sự hoặc Tổng Lãnh sự quốc gia, vùng lãnh thổ và văn bản đồng ý của Bộ Ngoại giao... Do đó, đề nghị quy định rõ quy mô, tính chất, điều kiện, nội dung tổ chức lễ hội như thế nào mới phải xuất trình các văn bản quy định nêu trên để các địa phương có cơ sở căn cứ cụ thể trong hướng dẫn và quản lý đúng quy định.

- Đối với tổ chức Lễ hội truyền thống (bao gồm cả lễ hội tại các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội dân gian): Hiện nay, gặp khó khăn trong việc hướng dẫn Ban Tổ chức các lễ hội, Ban Quản lý các di tích, các chức sắc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; không tiếp nhận và đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, cần quy định cụ thể hơn đối với nội dung trên.

b) Lĩnh vực mỹ thuật

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật, có hiệu lực từ ngày 01/12/2013 đến nay một số quy định đã không còn phù hợp, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và đầu tư thực hiện trên địa bàn như: thiếu các quy định về việc xây dựng các công trình tượng, tiểu cảnh có kích thước nhỏ; do đó, đề nghị cần điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan để tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện.

c) Lĩnh vực thể dục thể thao

Để kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh cần được quản lý, hướng dẫn để các môn thể thao phát triển theo đúng định hướng, đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Sửa đổi Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 giữa Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay.

- Ban hành quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu môn bóng đá, làm cơ sở cho các địa phương căn cứ triển khai, vì hiện nay Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 không áp dụng đối với môn bóng đá.

- Xây dựng văn bản quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn của một số môn thể thao mạo hiểm, cụ thể: leo núi tự nhiên, ô tô thể thao địa hình, mô tô thể thao.

- Đưa môn Chạy bộ địa hình vào danh mục các môn thể thao mạo hiểm và có văn bản quy định cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn và các biện pháp đảm bảo an toàn trong tổ chức thi đấu.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại phường 7, thành phố Đà Lạt để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức việc thi đấu và huấn luyện thể dục thể thao.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 2988/BVHTTDL-VP ngày 10/08/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, như sau:

1. Về đề nghị điều chỉnh, giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện tối đa khi giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trong quá trình tổng kết thi hành Luật Quảng cáo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, tổng hợp kiến nghị của cử tri vào nội dung đề xuất sửa đổi Luật Quảng cáo trong thời gian tới.

2. Về các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực lễ hội, mỹ thuật và thể dục thể thao

a. Lĩnh vực lễ hội

(1) Về kiến nghị thực hiện đăng ký hoặc thông báo khi tổ chức lễ hội với chính quyền cùng cấp

Việc đăng ký hoặc thông báo trước khi tổ chức lễ hội được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Theo đó, cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội có trách nhiệm phải thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội theo quy định và thực hiện theo nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với việc tạm ngừng tổ chức lễ hội, tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP đã quy định Ban tổ chức lễ hội tự ngừng hoặc ngừng ngay các hoạt động tổ chức lễ hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; kịp thời khắc phục hậu quả, đề xuất phương án tiếp tục tổ chức lễ hội trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

(2) Về đề nghị quy định rõ quy mô, tính chất điều kiện để tổ chức lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài

Những lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài muốn đăng ký tổ chức tại Việt Nam phải là những lễ hội có hoạt động giới thiệu văn hóa, kinh tế, xã hội của nước sở tại đến với công chúng Việt Nam. Đồng thời có văn bản đồng ý tổ chức lễ hội tại Việt Nam của Đại sứ quán, Lãnh sự hoặc Tổng Lãnh sự quốc gia, vùng lãnh thổ và văn bản đồng ý của Bộ Ngoại giao để chứng minh lễ hội có nguồn gốc nước sở tại đó. Cơ quan, đơn vị muốn đăng ký tổ chức lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP và cơ quan, đơn vị muốn thông báo tổ chức lễ hội thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với một số lễ hội đã phổ biến rộng rãi nhưng không xác định được nguồn gốc xuất xứ thì việc đăng ký tổ chức các lễ hội này tại Việt Nam sẽ gặp khó khăn, do cơ quan, đơn vị tổ chức không biết liên hệ, gửi hồ sơ đến cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài cụ thể nào.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy định cho phù hợp với thực tế.

(3) Về đề nghị có quy định cụ thể việc tiếp nhận và đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích

Điều 20, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Do vậy, việc hướng dẫn Ban Tổ chức các lễ hội giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; không tiếp nhận và đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.

Riêng đối với linh vật ngoại lai, căn cứ các quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định: "Nghiêm cấm hành vi chiếm đoạt, làm sai lệch di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh"; Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Ngày 08/8/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2662/BVHTTDLMTNATL hướng dẫn chi tiết việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và nhiều văn bản hướng dẫn khác, cụ thể:

Ngày 27/8/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 2946/BVHTTDL-DSVH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích, theo đó: "…một số địa phương có di tích được xếp hạng cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia chưa thành lập Ban quản lý di tích ở cơ sở, với sự tham gia của lãnh đạo cấp xã và đại diện các đoàn thể ở địa phương, nên đã buông lỏng quản lý để cộng đồng hoặc người trụ trì trực tiếp đứng ra trông nom di tích dễ dẫn đến việc tu bổ di tích không xin phép hoặc tùy tiện nhận đồ cúng tiến không phù hợp đưa vào di tích...", đồng thời, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích trên địa bàn với những định hướng cụ thể cho từng cấp xếp hạng di tích cụ thể, cấp cơ quan quản lý di tích thuộc Bộ, ngành, địa phương khác nhau.

- Ban hành công văn số 4210/BVHTTDL-DSVH ngày 21/11/2014; số 3557/BVHTTDL-DSVH ngày 28/8/2015; số 160/BVHTTDL-DSVH ngày 19/01/2016 gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, trong đó tập trung các nhiệm vụ:

+ Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ di tích, tiếp tục triển khai sâu rộng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn sư trụ trì, thủ nhang, ban quản lý các di tích không tiếp nhận công đức là các biểu tượng, sản phẩm, hiện vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đồng thời, chủ động tổ chức di dời các hiện vật không phù hợp ra khỏi di tích, di dời sư tử và đèn đá đã đưa vào di tích mà chưa được phép ra khỏi di tích trước Tết Nguyên đán.

+ Kiện toàn bộ máy quản lý di tích các cấp, luôn bố trí người trông coi, bảo vệ di tích, hướng dẫn khách tham quan di tích thực hiện nếp sống văn minh, thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường. Không cung tiến hiện vật vào di tích trái quy định, chủ động tổ chức di dời các hiện vật không phù hợp ra khỏi di tích. Bài trí đồ thờ trong di tích thoáng, gọn, không để vàng mã, các vật liệu dễ cháy như nến cốc, vải, nhựa,… trên bàn thờ.

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn hướng dẫn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 để thống nhất triển khai trên cả nước, ý thức bảo vệ di sản văn hóa nói chung, bảo vệ di tích nói riêng trên phạm vi toàn quốc đã được nâng cao, tinh thần tự tôn dân tộc, bài trừ các sản phẩm ngoại lai, không phù hợp thuần phong mỹ tục được nhân dân ủng hộ, hưởng ứng. Hiện tượng cung tiến, sử dụng các linh vật lạ, ngoại lai cơ bản không còn xảy ra như trước đây. Các cấp chính quyền, quản lý di tích đã có thêm những bài học kinh nghiệm thực tế sâu sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, thực hiện việc rà soát, kiểm kê hiện vật thuộc di tích một cách khoa học, bài bản.

Trong thời gian tới, khi rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể hơn đối với nội dung này.

b. Lĩnh vực mỹ thuật

Về đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về việc xây dựng các công trình tượng, tiểu cảnh có kích thước nhỏ không còn phù hợp

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp, tham mưu khi đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013.

c. Lĩnh vực thể dục thể thao

- Về đề nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong và ngoài nước

Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL được ban hành ngày 30/12/2011 quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong nước và các giải thi đấu thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định, bao gồm:

- Giải thi đấu thể thao cấp quốc gia (Đại hội thể dục thể thao toàn quốc; Giải thi đấu thể thao quốc gia từng môn thể thao; Hội thi thể thao quần chúng toàn quốc; Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc).

- Giải thi đấu cấp khu vực, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương (Đại hội thể dục thể thao; Giải thi đấu thể thao từng môn thể thao; Hội thi thể thao quần chúng; Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật).

- Giải thi đấu thể thao Việt Nam mở rộng do Việt Nam tổ chức có mời nước ngoài tham dự.

- Giải thi đấu thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam: Các giải thi đấu thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới trong hệ thống thi đấu quốc tế của từng môn thể thao tổ chức tại Việt Nam.

Ngoài các giải thi đấu thể thao trên, những hội thi thể thao, giải thể thao khác do Bộ, ngành, địa phương tổ chức sẽ căn cứ vào Thông tư này để quy định mức chi cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế của Bộ, ngành, địa phương.

Sau hơn 10 năm thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, chỉ số giá tiêu dùng, mức lương cơ sở, lương tối thiểu vùng đều tăng, trong khi đó chế độ quy định tại Thông tư 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL chưa được điều chỉnh kịp thời để phù hợp với thực tiễn. Hiện nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang rà soát, nghiên cứu tổng hợp các đề xuất và các chế độ chính sách có liên quan để đề nghị Bộ Tài chính phối hợp sửa đổi, thay thế cho phù hợp với tình hình mới.

- Về đề nghị xây dựng văn bản quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn của một số môn thể thao mạo hiểm leo núi tự nhiên, ô tô thể thao địa hình, mô tô thể thao.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với các môn thể thao giải trí, trong đó có môn Ô tô địa hình (Thông tư số 18/2015/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2015 quy định về điều kiện chuyên môn trong tập luyện và thi đấu môn Ô tô thể thao địa hình), Leo núi thể thao (Thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL ngày 26/9/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tập huấn nhân viên chuyên môn với môn Leo núi thể thao), Mô tô thể thao (Thông tư số 13/2013/TT-BVHTTDL ngày 18/12/2013 quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu mô tô thể thao).

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trang thiết bị sử dụng tại cơ sở tập luyện và thi đấu thể thao, trong đó có môn leo núi thể thao, lặn biển thể thao...

- Về đề nghị đưa môn Chạy bộ địa hình vào danh mục các môn thể thao mạo hiểm và có văn bản quy định cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn và các biện pháp đảm bảo an toàn trong tổ chức thi đấu

Môn chạy bộ địa hình là môn thể thao mới được du nhập vào Việt Nam, hiện tại đang phát triển ở một số địa phương và chưa có giải Vô địch quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để nghiên cứu, tiếp thu hợp lý và hoàn thiện các quy định trong thời gian tới.

- Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại phường 7, thành phố Đà Lạt để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức việc thi đấu và huấn luyện thể dục thể thao.

Dự án Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Đà Lạt được phê duyệt tại Quyết định số 3377/QĐ-BVHTTDL ngày 05/10/2015 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1041/QĐ-BVHTTDL ngày 05/5/2022 với tổng mức đầu tư 186 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến 2025. Trong đó, kế hoạch vốn của dự án được bố trí trong năm 2022 là 50 tỷ đồng. Hiện nay, toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án (9,36 ha) đã được giải phóng mặt bằng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chỉ đạo Chủ đầu tư tích cực triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để trả lời cử tri.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về một số nội dung trong lĩnh vực quảng cáo, lễ hội, mỹ thuật và thể dục thể thao" tại chuyên mục Diễn đàn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.