Đẩy mạnh truyền thông về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM

23/05/2023 22:51

Theo dõi trên

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và kết quả thực hiện 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

dh-236346363-1684857043.jpg

Từ đó, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Trong đó, nội dung trọng tâm tuyên truyền là, tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết trên.

Tuyên truyền kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 bao gồm: Kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ 51 chương trình, đề án: tiến độ, kết quả bước đầu, nhận định, đánh giá, đề xuất điều chỉnh (nếu có); nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025. Kết quả triển khai xây dựng chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội: kết quả mặt được, chưa được; những bất cập, hướng xử lý; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Thông tin về công tác triển khai và kết quả lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Tuyên truyền việc triển khai các chương trình, dự án phát triển hạ tầng Thành phố; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy: Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, trong đó xây dựng kế hoạch triển khai, đề ra lộ trình, mục tiêu thực hiện cụ thể từng năm và phân công đơn vị, cá nhân phụ trách rõ ràng làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện.

Đồng thời, thông tin về kết quả đánh giá chung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố gắn với Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Song song đó, truyền thông về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội. Tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất, giải thưởng sáng tạo, khoa học cấp Nhà nước và có thành tích tốt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "Đẩy mạnh truyền thông về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.