Chư Prông: Đánh giá đúng, triển khai hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

20/09/2023 07:47

Theo dõi trên

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, những năm qua Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã bám sát nghị quyết của cấp trên, cấp mình, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để củng cố các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) ngày càng vững mạnh.

v-3754785488-1695170575.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông nhiệm kỳ 2020-2025

Xác định nội dung, triển khai đồng bộ các giải pháp

Để thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp “vừa hồng, vừa chuyên” , Đảng bộ huyện  Chư Prông đã quan tâm và triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng được chú trọng từ cơ sở. Tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội kết hợp tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trên tuyến biên giới. Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với tăng cường các tiềm lực chính trị, quốc phòng - an ninh.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Đinh Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy Chư Prông khẳng định: "Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định rõ TCCSĐ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Quán triệt quan điểm của Đảng, thời gian qua việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên luôn được Huyện ủy Chư Prông coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp thiết, vừa mang tính lâu dài, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên “giỏi một việc, biết nhiều việc” thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là nhân tố kết nối, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức cùng nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Điểm mới là trong xây dựng nghị quyết, Đảng ủy đều xác định nội dung phương pháp cụ thể, kết quả và bài học kinh nghiệm, gắn với giải quyết các vấn đề thực tiễn, trọng yếu trên địa bàn như: Nâng cao chất lượng chi bộ thôn làng người dân thiểu số, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu; bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường sinh thái... nên có thể dễ dàng thực thi và đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao”.

3-dong-chi-bi-thu-dang-uy-huyen-chu-prong-quan-triet-nghi-quyet-1695090912-1695170623.jfif
Đồng chí Đinh Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy quán triệt Nghị quyết

Đến nay Đảng bộ huyện Chư Prông có 60 TCCSĐ (24 Đảng bộ cơ sở và 36 chi bộ cơ sở). Tính đến đầu tháng 9 năm 2023, Đảng bộ huyện có 4.462 đảng viên, trong đó, đảng viên dân tộc thiểu số là 1.413, đảng viên tôn giáo 57 đồng chí; Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn 106/146 chiếm tỷ lệ 72,6% . Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi có ít đảng viên; chăm lo phát triển đảng viên mới đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố (từ năm 2022 đến nay đã kết nạp được 375 đảng viên mới).

Theo Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy, đến cuối năm 2025, tỷ lệ đảng viên giữ các chức danh trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các hội, đoàn thể đạt trên 80%. Trong đó, 100% trưởng thôn là đảng viên, 90% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Cùng với đó, Huyện ủy tiếp tục giao các chỉ tiêu cụ thể và có những chỉ đạo thiết thực để cấp ủy và các hội, đoàn thể cùng chung tay thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển đảng viên. Huyện ủy cũng chỉ đạo đối với việc lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để người dân bầu giữ các chức danh quan trọng ở thôn, làng, tổ dân phố, sau đó, tiến hành kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận ở những nơi có điều kiện. Ngoài ra, Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung củng cố các tổ chức Đảng yếu kém nhằm từng bước nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng.

5-mot-goc-thi-tran-chu-prong-hom-nay-1695090913-1695170663.jpg
Một góc thị trấn Chư Prông hôm nay

Bám sát cơ sở, xây dựng và phát huy tính đồng thuận

Ba năm trở lại đây hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các chi bộ thôn làng có nhiều chuyển biến tích cực. Song vẫn còn một số hạn chế đó là tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa được thể hiện rõ nét. Một số đảng viên dự sinh hoạt để “nghe là chính”; nội dung sinh hoạt còn chung chung, chưa sát yêu cầu thực tế ở địa phương. Trước thực tế đó, BTV Huyện ủy Chư Prông yêu cầu các cấp ủy Đảng thực hiện tốt các nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng. Tạo nguồn và ưu tiên xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ đảng ở các chi bộ thôn làng là những cán bộ đảng viên người DTTS. Nâng cao chất lượng công tác phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

2-dang-bo-chu-prong-bieu-quyet-thong-qua-noi-dung-nghi-quyet-1695090912-1695170697.jfif
Khi ý chí của cán bộ đảng viên được thể hiện

Nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ huyện luôn chủ động trong quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, gắn với triển khai, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát với điều kiện thực tế của địa phương. Chú trọng việc giữ gìn, củng cố và phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc, thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là trong vùng đồng bào DTTS. Cùng với việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; huyện tập trung nguồn lực để đầu tư, chăm lo cho vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, vùng biên giới. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh.

2-dien-gio-chu-p-rong-1695091728-1695170732.jpg
Phát triển điện gió ở Chư Prông - Gia Lai

Gặp chúng tôi sau chuyến công tác kiểm tra cơ sở trở về, đồng chí  Đoàn Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bầu Cạn (Chư Prông) chia sẻ: Đến nay Đảng ủy có 11 chi bộ, 241 đảng viên, trong đó có 6 chi bộ thôn làng, 1 chi bộ Quân sự (12 đảng viên), còn lại các chi bộ trực thuộc. Xác định nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên hàng tháng dự sinh hoạt chi bộ tại các thôn làng,  để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tình hình địa phương, qua đó kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy xã chỉ đạo giải quyết những phát sinh tại cơ sở. Làm tốt công tác quán lý, kiểm tra đảng viên, chống các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” gắn với học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp mới trên 30 đảng viên mới. Qua bình xét, hàng năm trên 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ được bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt những nội dung trên, nên 3 năm qua các mục tiêu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Địa bàn ổn định, là tiền đề để bà con đồng bào các dân tộc đoàn kết, chung sức lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

6-le-ket-nap-dang-vien-moi-o-chi-bo-quan-su-xa-bau-can-1695090912-1695170772.jpg
Quang cảnh Lễ kết nạp đảng viên ở chi bộ Quân sự, xã Bàu Cạn

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Chư Prông là huyện biên giới, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANCT cũng như TTXH, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng địa hình để móc nối vượt biên sang Campuchia, hoặc kích động tạo các điểm nóng phức tạp. Để địa bàn bình yên, bà con các dân tộc yên tâm lao động sản xuất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, chú trọng công tác bảo đảm an ninh quốc phòng; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường cán bộ đảng viên đi cơ sở, tập trung bám, nắm cơ sở, hỗ trợ và giúp bà con thôn làng phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc tang, việc cưới và lễ hội, nâng cao đời sống, tinh thần của nhân dân, chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng tiềm lực quốc phòng trên tuyến biên giới.

7-dang-uy-xa-bau-can-gap-mat-tang-qua-cho-chien-si-moi-nhap-ngu-1695090913-1695170815.jfif
Đảng ủy - UBND xã Bàu Cạn - Chư Prông gặp mặt tặng quà cho chiến sĩ mới

Theo đồng chí Vũ Đình Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông: Với tinh thần quyết tâm xây dựng huyện Chư Prông phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các xã vùng biên giới, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng chỉnh đốn Đảng; trong thực hành đạo đức công vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cán bộ về thôn làng, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Làm tốt công tác tuyên truyền để củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh nội lực, huy động sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, quân và dân địa phương, xây dựng huyện Chư Prông ngày một phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh.

Lê Quang Hồi
Bạn đang đọc bài viết "Chư Prông: Đánh giá đúng, triển khai hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.