Quảng Trị phê duyệt quy hoạch bổ sung 65 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp

Trước dự báo tổng nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn giai đoạn từ nay đến năm 2030 vào khoảng 55 triệu m3, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định phê duyệt quy hoạch bổ sung 65 điểm mỏ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản.