Tập huấn tuyên truyền các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số năm 2022

08/12/2022 11:46

Hội nghị được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào sáng 6/12 tại tỉnh Lai Châu. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Hưởng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu, tỉnh Điện Biên.

img5496-1670377335706-167037733599547081276-1670474754.jpg
Đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nội dung tập huấn.

Dự Hội nghị còn có gần 200 cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã của tỉnh Lai Châu; cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện của các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch; công tác bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

bbb2-1670377328697-1670377330574661729500-1-1670474790.jpg

Hội nghị tập huấn giúp các cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền ở địa phương, nâng cao mức hưởng thụ, nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch...

Theo Cổng TTĐT Lai Châu
Bạn đang đọc bài viết "Tập huấn tuyên truyền các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số năm 2022" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.