Từ khóa "kiến nghị, kết quả, đấu thầu, nông sơn" :