Triển khai dự án Hợp tác Nam - Nam nhằm nhân rộng các sáng kiến chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Sáng 26/11, trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kĩ thuật khu vực: “Hợp tác Nam – Nam nhằm nhân rộng các sáng kiến chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu” do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ.