Yên Bái: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT "Nghệ thuật Xòe Thái"

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

vaaaa-1685540276.jpg
Ảnh minh họa Internet

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái theo Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái (giai đoạn 2022-2027) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua đó nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Xòe Thái. Đồng thời tôn vinh, bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái gắn với phát triển du lịch, biến Nghệ thuật Xòe Thái thành tài sản phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, góp phần tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù "Yên Bái - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc", tạo động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

UBND tỉnh sẽ duy trì và khuyến khích các nghệ nhân, các thành viên cộng đồng thường xuyên tổ chức thực hành và truyền dạy các điệu Xòe tại gia đình, trong các nghi lễ, đám cưới, lễ hội, các sự kiện văn hóa văn nghệ tại địa phương, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia; giới thiệu và truyền dạy múa Xòe, thành lập các đội văn nghệ, trong đó có múa Xòe, tại các trường học ở địa phương với sự phối hợp giữa nghệ nhân và nhà trường nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể trong cuộc sống và phát triển bền vững Nghệ thuật Xòe Thái.

Tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái; hỗ trợ xuất bản những công trình sưu tầm, nghiên cứu về Xòe Thái nhằm phổ biến tri thức và sự hiểu biết về Xòe; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Xòe Thái nhằm bảo vệ và phát huy các truyền thống văn hóa, giáo dục giá trị văn hóa, văn học và nghệ thuật của di sản.

Hỗ trợ cộng đồng phục hồi những lễ hội, nghi lễ có Xòe, các điệu Xòe truyền thống; tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản Nghệ thuật Xòe Thái trong cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương.

Tiếp tục đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và xét tặng Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái cho các cá nhân tiêu biểu; tôn vinh, khen thưởng, đội văn nghệ, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Xòe Thái.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, các cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản Nghệ thuật Xòe Thái dưới nhiều hình thức tới công chúng trong và ngoài nước, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Xòe Thái; Biên tập, xuất bản các tài liệu, tổ chức các chương trình, sự kiện giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản Nghệ thuật Xòe Thái dưới nhiều hình thức tới công chúng trong và ngoài nước; Nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa, số hóa Nghệ thuật Xòe Thái; Hỗ trợ cộng đồng phục hồi những lễ hội, nghi lễ có Xòe, các điệu Xòe truyền thống; tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản Nghệ thuật Xòe Thái trong cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương; Tổ chức thực hành và truyền dạy Nghệ thuật Xòe Thái; Phát huy Nghệ thuật Xòe Thái phục vụ phát triển du lịch, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững, xây dựng thương hiệu du lịch Yên Bái; Phát huy Nghệ thuật Xòe Thái nhằm nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc; Tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Nội dung, ý nghĩa các hoạt động phải có sự gắn kết chặt chẽ, phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái./.

Theo disanxanh.cinet.vn

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/yen-bai-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-quoc-gia-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-dsvhpvt-nghe-thuat-xoe-thai-a25648.html