Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.

dhw253456356-1660920898.png
Ảnh minh họa

Theo đó, Dự thảo Thông tư gồm 3 Chương, 11 Điều quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối tượng áp dụng Thông tư là tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, gồm: Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; Cơ quan, đơn vị quản lý dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; Thành viên Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước; Cơ sở điện ảnh có kịch bản đề nghị thẩm định để sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước do Chủ đầu tư quyết định thành lập. Chủ đầu tư có quyền miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng.

Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, gồm: Hội đồng thẩm định kịch bản phim truyện; Hội đồng thẩm định kịch bản phim tài liệu, khoa học; Hội đồng thẩm định kịch bản phim hoạt hình; Hội đồng thẩm định kịch bản phim kết hợp các loại hình.

Thời gian lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho Dự thảo từ ngày 17/8/2022-17/10/2022.

Theo bvhttdl.gov.vn

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/lay-y-kien-du-thao-thong-tu-quy-dinh-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-tham-dinh-kich-ban-san-xuat-phim-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-a22732.html