Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1943/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh.

ndh-252523-1660887193.jpg
Ảnh minh họa - Nguồn: VietNamNet

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1943/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh về giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Kế hoạch thực hiện; Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh và Kế hoạch thực hiện; Cung cấp thông tin cho các bên liên quan trong việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ và Hiệp ước Marrakesh; Đảm bảo việc tổ chức Hội nghị chất lượng, tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

Nội dung Kế hoạch giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó tập trung về nội dung giới hạn và ngoại lệ vì lợi ích của người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường và tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh.

Theo Quyết định, Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh về giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường được thực hiện vào 2 ngày trong quý 3/2022 tại Hà Nội dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Đồng thời, Bộ giao nhiệm vụ cho Cục Bản quyền tác giả và đơn vị phối hợp chuẩn bị nội dung, mời các chuyên gia có liên quan tới trình bày về Hiệp ước Marrakesh và giới hạn và ngoại lệ vì lợi ích của người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Được biết, Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công bố (Hiệp ước Marrakesh) được ký kết vào năm 2013 và có hiệu lực vào năm 2016. Hiệp ước Marrakesh cũng mở ra một môi trường pháp lý nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các tác phẩm đã công bố cho những người không có khả năng đọc chữ in, tạo ra sự cân bằng hợp lý giữa việc bảo vệ quyền tác giả và bảo vệ lợi ích chung.

Theo bvhttdl.gov.vn

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/to-chuc-hoi-nghi-pho-bien-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-so-huu-tri-tue-va-noi-dung-co-ban-cua-hiep-uoc-marrakesh-a22725.html