Kiên Giang: Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Năm 2022 tỉnh Kiên Giang phấn đấu kết nạp mới trên 1.600 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% trở lên, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%. Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tập hợp đối tượng vào tổ chức đạt trên 58% so với đối tượng.

Để đạt mục tiêu đề ra, Tỉnh uỷ Kiên Giang yêu cầu các tổ chức Đảng trong năm 2022 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, điều tra, nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

1-kien-giang-nang-cao-1643209950-1643212285.jpg
Kết nạp đảng viên mới, bảo đảm chất lượng và số lượng.

Nghiêm túc thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện tốt Quy định số 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41-QD/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu có kế hoạch, chương trình công tác của mình đăng ký với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các công việc trọng tâm thực hiện trong năm 2022.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để rèn luyện qua thực tiễn, tạo nguồn bổ sung cho cấp ủy các cấp. Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định việc tuyển dụng công chức bảo đảm chất lượng theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, bảo đảm chất lượng và số lượng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền trên lĩnh vực quản lý kinh tế-xã hội.

Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công vụ và chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm, góp phần giảm tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy với công tác thanh tra của chính quyền và giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm; đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác phúc tra.

Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp ở địa phương; quan tâm chỉ đạo giải quyết án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2025. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng có hiệu quả chính quyền điện tử, chính phủ số tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cải thiện rõ rệt trong việc nâng lên chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; khẩn trương triển khai hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2022, đi đôi với rà soát hoàn thành việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bên trong các sở, ngành cấp tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý người sai phạm trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp công tác giải quyết của các cơ quan hành chính với công tác vận động quần chúng của các đoàn thể chính trị-xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội để ổn định cuộc sống của người dân./.

Anh Sáng

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/kien-giang-nang-cao-suc-chien-dau-cua-to-chuc-co-so-dang-a20494.html