Làm điều ác mà đúng sẽ sinh điều thiện - Làm việc thiện không đúng sẽ sinh điều ác

Chúng sinh hỏi: Thầy có thể giải thích ác lại có thể sinh thiện, mà thiện lại có thể sinh ác là sao?